Activitatile proiectului

Activităţi

 • 1 - Campanie inovatoare de informare şi conştientizare în întreprinderi din 5 judeţe ale Regiunii Centru (adaptabilitate şi dezvoltare durabilă, forme flexibile de organizare a muncii, asigurarea sănătăţii şi securităţii, cultura privind protecţia mediului, controlul poluării, protecţia mediului; reglementări UE; managementul resurselor umane, nevoi de formare profesională, sănătate şi securitate la locul de muncă)
  • 1.1 – Organizare 20 conferinţe şi dezbateri clasice deschise
  • 1.2 - Organizare 20 conferinţe şi dezbateri online deschise
 • 2 - Înfiinţare şi administrare „Reţea de Cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile”
  • 2.1 - „Reţea de 15 Cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile” în 5 judeţe Ro Centru
  • 2.2 – „Centru de resurse pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile” – cu activităţi clasice şi online, în Reţea
 • 3 – Activităţi aplicative şi/sau tutoriat/consultanţă, clasice şi online continuu, pentru membrii cluburilor – pe teme opţionale din sfera de interes a proiectului
  • 3.1 - 60 activităţi aplicative clasice (workshop) şi continui online
  • 3.2 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului administrativ şi operativ
  • 3.3 „Comunicare şi inovare pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile” – activităţi integratoare online
  • 3.4 Dezvoltare 5 proiecte ale Reţelei de cluburi 3.5 Stagii pentru dezvoltare modele flexibile de organizare
 • 4 - Curs profesional aplicativ de specializare, clasic şi online „Managementul producţiei” - TIC, Mediu, Sănătate. Centrare pe managementul şi organizarea muncii, reorganizare internă a întreprinderilor în corelare cu modularizarea/reducerea programului de lucru, implementarea formelor netradiţionale de organizare a muncii, protecţia mediului, controlul poluării, respectarea şi asigurarea protecţiei mediului, metodelor inovatoare de organizare a muncii, reglementări UE din domeniul dezvoltării durabile, managementului sănătăţii şi securităţii, inovare şi adaptare etc
 • 5 - Curs profesional aplicativ de specializare, clasic şi online „Managementul proiectelor” - TIC, Mediu, Sănătate. Centrare pe managementul şi organizarea muncii, instrumente metodologice şi operaţionale, reorganizare şi implementare modele de calitate prin proiecte; formare profesională în contextul reorganizării; activităţilor inovatoare şi transferul de bune practici; 3 proiecte în problematica sociala; promovarea egalităţii de şanse; reţele pt promovarea calităţii şi dezvoltării durabile.
 • 6 - Curs profesional aplicativ de specializare, clasic şi online „Managementul resurselor umane”- TIC, Mediu, Sănătate. Accent pe managementul şi organizarea muncii, dezvoltarea durabilă a resurselor umane, prevenirea bolilor profesionale, asigurarea sănătăţii şi securităţii, reconcilierea activităţii profesionale cu viaţa de familie, sisteme de securitate, responsabilitate socială, flexibilitatea muncii, forţă de muncă înalt calificată, cercetare şi inovare, adaptabilitate şi mobilitate, dezvoltarea resurselor umane proprii.
 • 7 - Promovarea schimburilor de experienţă transnaţionale în vederea creşterii adaptabilităţii
  • 7.1 – Consiliere internaţională şi asistenţă la Centrul de resurse al Reţelei de cluburi
  • 7.2 – Realizare Ghid practic „Comunicare şi inovare în organizaţii. Adaptabilitate-flexibilitate-competitivitate”
  • 7.3 - Realizare schimb de experienţă şi stagiu de practică în Franţa
 • 8 - Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea promovării adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
  • 8.1 – Participare la Festivalul european al bucuriei şi creaţiei
  • 8.2 – Organizare Academia adaptabilităţii
  • 8.3 – Conferinţa cu participare internaţională “Dezvoltarea durabilă a resurselor umane - Adaptabilitate, flexibilitate” (ediţia 1 şi 2) –cu acordarea de premii întreprinderilor care promovează organizarea flexibilă a muncii şi servicii pentru facilitarea reconcilierii vieţii de familie a propriilor angajaţi cu activitatea profesională 8.4 Înfiinţarea “ Asociaţiei pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile”
 • 9 : Activităţi manageriale pentru implementarea proiectului
  • 9.1 – Întâlniri de lucru ale Comitetului de coordonare pentru a dezvolta acţiuni, parteneriate şi reţele care să permită continuarea, valorizarea, folosirea integrată a rezultatelor proiectului, inclusiv după finalizarea finanţării
  • 9.2 - Managementul de proiect (planificare, organizare, coordonare, conducere, control)
  • 9.3 – Monitorizarea trimestrială a implementării proiectului (tehnic şi financiar)
 • 10: Achiziţii, dotări
  • 10.1 - Amenajare „Centru de resurse” – subcontractare
  • 10.2 – Realizare Portal Websit – subcontractare
  • 10.3 - Dotări-achiziţii: ……………
  • 10.4 - Inscripţionări, banere. pliante promoţionale, reclame în masmedia, înregistrarea unei mărci naţionale– subcontractate
 • 11. Diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului
  • 11.1 – Eveniment de promovare a proiectului
  • 11.2 - Realizare sinteze trimestriale pentru diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului
  • 11.3 - Realizare sinteze tematice “Şi noi putem reuşi” (1 şi 2)

Rezultate anticipate în cadrul activităţilor:

navigare
 1. Campanie inovativă de informare şi conştientizare: - Identificare parteneri-gazdă pentru 15 cluburi locale/zonale - Raport-Sinteză privind necesităţile şi realizările/experienţele identificate în cadrul Campaniei de informare şi conştientizare - Forum online „Promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile” pe websit-ul proiectului
 2. Înfiinţare şi administrare „Reţea de Cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile” cu „Centru de resurse” - Acorduri de parteneriat cu întreprinderi din Regiunea Centru pentru înfiinţarea a 15 cluburi locale/zonale - Acord pentru constituire Reţea de cluburi pentru Promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile – cu regulament de organizare şi funcţionare - 1 centru de resurse pentru Reţea de Cluburi, amenajat şi dotat - asistenţă pentru 60 activităţi aplicative (workshop) - asistenţă online pe Portal Websit - Bază de date cu exemple şi modele de bună practică, - 5 proiecte ale Reţelei
 3. Desfăşurare activităţi aplicative şi/sau tutoriat/consultanţă - 60 activităţi aplicative (workshop), susţinute de Grupul de experţi - Forum online „Comunicare şi inovare pentru adaptabilitate şi dezvoltare durabilă în organizaţii” cu Sinteze trimestriale – lunile 3-23 - 60 rapoarte-sinteză, pe websit - Metodologie pentru folosirea sinergiilor locale în creşterea calităţii vieţii
 4. Curs profesional aplicativ de specializare, clasic şi online „Managementul producţiei”, cu 20 Activităţi practice la cluburi - 350 ore, cu aplicaţii în 15 cluburi pentru lucrările de disertaţie centrate pe aplicaţii ale reţelei
 5. Curs profesional aplicativ de specializare, clasic şi online „Managementul proiectelor”, cu 20 Activităţi practice la cluburi - 350 ore, cu aplicaţii în 15 cluburi pentru lucrările de disertaţie centrate pe aplicaţii ale reţelei
 6. Curs profesional aplicativ de specializare, clasic şi online „Managementul resurselor umane”, cu 20 Activităţi practice la cluburi - 350 ore, cu aplicaţii în 15 cluburi pentru lucrările de disertaţie centrate pe aplicaţii ale reţelei
 7. Promovarea schimburilor de experienţă transnaţionale în vederea creşterii adaptabilităţii - realizare Ghid practic, francez-român - Raport documentar: Schimb de experienţă pe tema „Managementul resurselor umane şi inovării/schimbării, sisteme de securitate şi igienă în Franţa” - Forum online “Transfer de bune practici in retea”
 8. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea promovării adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor – Stand la Festivalul european al bucuriei şi creaţiei – Album online „Academia adaptabilităţii” – Volum online cu lucrările de la Manifestare ştiinţifică CCDD “Dezvoltarea durabilă a resurselor umane - Adaptabilitate, flexibilitate, formare profesională, asigurarea sănătăţii şi securităţii” /, an I – P2 – Dezvoltare unui nou concept în vederea promovării adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor (PatroMSind – Patronat, management, sindicat)
 9. Activităţi manageriale pentru implementarea proiectului - rapoarte trimestriale şi finale, monitorizare activităţi proiect 10: Activităţi pentru Achiziţii, dotări - Amenajare şi dotare „Centru de resurse” - Portal-websit - rapoarte trimestriale şi finale de monitorizare activităţi achiziţii 11: Diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului - “Adaptabilitate şi dezvoltare durabilă” online - activităţi şi rezultate (sinteze trimestriale pentru diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului) - răspândirea rezultatelor proiectului, la nivel local/zonal/regional, pentru vizibilizarea mai buna a retelei - Adaptabilitate şi dezvoltare durabilă - “Şi noi putem reuşi”– Reuşite în Reţea, revistă/broşură format CD, cu apariţie anuală, 1000 ex - Informare publicitate – banere, inscripţionări la cluburi, înregistrarea unei mărci naţionale - material informativ şi promoţional pentru Reţea şi pentru cluburile zonale

Metodologia de implementare

navigare

Proiectul se adresează unei categorii foarte largi de beneficiari cu studii şi pregătire profesională diferită, cu motivaţii, cunoştinţe şi abilităţi distincte şi foarte personalizate. Nevoile identificate la grupul ţintă pornind de la analizele şi sintezele elaborate la nivelul Regiunii Centru şi pe cercetările proprii justifică conţinutul şi metodologia de implementare. Metodologia adoptată apelează atât la metode tradiţionale de transmitere de cunoştinţe (cursuri, seminarii) la metode participative (consultanţă, asistenţă, tutoriat) individualizate sau în grup şi la metode inovative (educaţie pe internet, CD-uri de bună practică, sinteze de specialitate, aplicaţii creative etc.).

Utilizăm sistemul Lifelong Learning care oferă disponibilitate pentru ascultare şi dialog, utilizarea cu precădere a exemplelor şi a antrenamentului, dialog afirmativ, utilizarea delegării în adoptarea deciziilor, dezvoltarea comunicării, crearea relaţiilor cu exteriorul firmei. Pentru cele 3 cursuri cu resurse informaţionale online: 50% aplicaţii practice ale cursanţilor, asistate, 50% dintre ore, studii de caz şi aplicaţii practice pe teren – 20 deplasări a 4 ore. Raportările cursanţilor privind activitatea vor fi clasice, cu întrebări şi răspunsuri clare – 10 întrebări/modul, dintre care 3 cu exemplificări din activitatea proprie la Club; postare în Jurnalul trimestrial online al fiecărui Club. Lucrările de disertaţie vor cuprinde proiectele şi activităţile iniţiate/dezvoltate/coordonate la Cluburile din care provin. Creem un climat proactiv.

Implementarea proiectului, ca şi elaborarea sa, va fi realizată în consens. Cele 6 întâlniri de lucru ale Comitetului de coordonare creează posibilitatea obţinerii unei viziuni unitare asupra acţiunilor şi rafinează modalităţile de aplicare a metodelor de lucru preconizate. Transferul de bună practică şi experienţa franceză permit realizarea unor conexiuni care favorizează adaptabilitatea şi flexibilitatea în grupul ţintă. Materialele didactice elaborate vor conţine elemente care să promoveze inovaţia, cunoaşterea principalelor abilităţi în IT, elaborarea proiectelor reţelei etc., atât prin pliante/broşuri clasice cât şi pe format electronic postate pe website-ul proiectului. Monitorizarea este în responsabilitatea echipei de management şi a conducătorilor instituţiilor partenere. Monitorizarea se va realiza simultan la nivelul rezultatelor tehnice şi a cheltuielilor efectuate prin tablouri de bord manageriale create şi gestionate la nivelul solicitantului şi a fiecărui partener în parte. Se va urmări feedback–ul pentru acţiunile proiectului. Resursele proiectului, în principal umane, vor fi selectate în funcţie de pregătirea profesională şi de abilităţile de a lucra cu persoane adulte, vor fi incluse în grupuri de lucru dedicate fiecărei activităţi şi vor fi instruite şi perfecţionate în sesiuni dedicate. Partenerii, pornind de la experienţa dobândită în proiecte anterioare, vor realize împreună Sinteze tematice despre reuşitele din Reţea (format CD - 1000 ex), pliante promoţionale (2.000 ex), reclame în masmedia şi afişe pentru activităţi cluburi, activităţi.

Avem prevăzută dezvoltarea şi susţinerea logistică şi financiară de către parteneri şi participanţii la proiect interesaţi a “Asociaţiei pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile” - 8.4” cu personalitate juridică şi marcă înregistrată, pentru a asigura continuarea, valorizarea, folosirea integrată a rezultatelor în timpul şi după finalizarea finanţării. Activităţile sunt concepute astfel încât rezultatele să fie folosite şi posibil transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituţional).